Arxius de Miscel·lània Zoològica. Volumen 6 (2008) Páginas: 1-156

Els exemplars tipus de les col·leccions malacològiques del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i del Museu Valencià d'Història Natural

Martínez-Orti, A., Uribe, F.

DOI: https://doi.org/10.32800/amz.2008.06.0001

Descargar

PDF

Cita

Martínez-Orti, A., Uribe, F., 2008. Els exemplars tipus de les col·leccions malacològiques del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i del Museu Valencià d'Història Natural. Arxius de Miscel·lània Zoològica, 6: 1-156, DOI: https://doi.org/10.32800/amz.2008.06.0001

Fecha de publicación:

03/06/2008

Compartir

Visitas

3716

Descargas

531

Arxiu PDF (Català)
Arxiu HTML (Català)

Archivo PDF (Español)
Archivo HTML (Español)

PDF File (English)
HTML File (English)

Abstract

Molluscan type specimens in the Natural Science Museum of Barcelona and the Natural History Museum of Valencia
Although the International Commission on Zoological Nomenclature has recommended publishing catalogues on biological type specimens, the main reason for publishing this catalogue in our case is the practical result of assuming responsibility for our museum collections. When the arduous work of so many past and present researchers results in their entrusting our museums with these type specimens, we cannot disregard the obligation to ensure the information on these types is published in the most practical way possible.

Resumen

Los ejemplares tipo de las colecciones malacológicas del Museu de Ciències Naturals de Barcelona y del Museu Valencià d’Història Natural
Publicar catálogos de ejemplares tipo es una recomendación efectuada por La Comisión Internacional de Nomenclatura Zoológica, pero en nuestro caso la Publicación del presente catálogo ha sido ante todo la consecuencia práctica de asumir un sentido de responsabilidad con respecto a las colecciones de nuestros museos. Cuando la labor histórica y reciente de tantos investigadores se ha traducido en la confianza de depositar especímenes tipo en estos centros no puede soslayarse la obligación, ni tampoco el interés, de publicar del modo más práctico posible la información referida a los ‘tipos’.

Resum

Els exemplars tipus de les col·leccions malacològiques del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i del Museu Valencià d’Història Natural
Publicar catàlegs d’exemplars tipus és una recomanació feta per la Comissió Internacional de Nomenclatura Zoològica, però en el nostre cas la publicació del present catàleg ha estat abans de tot la conseqüència pràctica d’assumir un sentit de responsabilitat amb relació a les col·leccions dels nostres museu. Quan la tasca històrica i recent de tants investigadors s’ha traduït en la confiança de dipositar espècimens tipus en aquests centres no podem defugir l’obligació, ni tampoc l’interès, de publicar de la manera més pràctica possible la informació referida als ‘tipus’.

Presentació

Publicar catàlegs d’exemplars tipus és una recomanació de la Comissió Internacional de Nomenclatura Zoològica, però en el nostre cas la publicació del present catàleg ha estat abans de tot la conseqüència pràctica d’assumir un sentit de responsabilitat respecte a les col·leccions dels nostres museus.

Quan la feina històrica i recent de tants investigadors s’ha traduït en la confiança de dipositar espècimens tipus en aquests centres no es pot defugir l’obligació, ni tampoc l’interès, de publicar de la manera més pràctica possible la informació referida als “tipus”. Des de temps enrere hem invertit una part important de la nostra dedicació professional a localitzar a les col·leccions dels nostres museus els possibles espècimens tipus i a confrontar-los amb les publicacions descriptives corresponents (Martínez–Ortí & Robles, 1996; Martínez–Ortí, 1999; Martínez–Ortí, 2001; Martínez–Ortí et al., 2004). La possibilitat de publicar conjuntament el catàleg de tipus de les dues institucions, Museu de Ciències Naturals de Barcelona i Museu Valencià d’Història Natural, ha servit d’impuls final perquè les iniciatives dels dos museus cristal·litzessin.

Coneixem poques experiències de catàlegs conjunts com el present, en el qual dos museus s’han posat d’acord sobre com presentar en una mateixa obra la documentació útil per a una millor consulta dels exemplars tipus de les dues institucions per part de la comunitat científica. A la vista de la bona sintonia experimentada entre els responsables de col·leccions en el curs de l’elaboració d’aquest catàleg, creiem que el simple sentit comú, posat en comú, permet crear oportunitats per agregar informació en benefici dels consultors.

Hi ha una tendència cada cop més establerta en les esferes de comunicació contemporànies que impulsa a concentrar fonts d’informació, en contra de la dispersió fruit d’egoismes personals o institucionals. L’aliança entre dos museus per publicar un catàleg conjunt de col·leccions, en aquest cas d’espècimens tipus, n’és un modest però decidit exemple. Es tracta d’un valor afegit a la simple exposició de detalls pròpia d’un catàleg de tipus.

Una breu ressenya històrica de les col·leccions de mol·luscs de cadascun dels dos museus enllaça directament amb els textos destinats a documentar els tipus. El projecte de publicació del catàleg de tipus també ha servit per mobilitzar l’interès d’investigadors d’altres àmbits aliens en principi a la malacologia. Així doncs, ens congratulem que ja estigui a punt de publicar-se un estudi sobre la història de la malacologia catalana fins a la fi del segle XIX (Gómez–Alba, en premsa).

El pragmatisme que ha inspirat aquest catàleg es tradueix en la seva estructura formal. Per a cada espècie o subespècie representada als nostres museus en forma d’espècimens tipus, el consultor trobarà la informació següent:

 • Jerarquia taxonòmica fins al nivell de família. Les referències generals que s’han considerat per indicar la taxonomia major són bàsicament el Projecte Fauna Europaea (<http://www.faunaeur.org/>) i l’obra compilada per K. C. Vaught A Classification of the ‘Living’ Mollusca, publicada per American Malacologists, Inc. l’any 1989.
 • Nom científic original, autor i any de publicació.
 • Referència bibliogràfica completa de la publicació, on es descriu el nou tàxon. Així mateix, quan cal i és possible, s’indiquen la pàgina i les làmines o figures que es refereixen al tàxon descrit. Aquesta informació resulta més convenient quan la descripció està immersa en un text més ampli.
 • Transcripció de la localitat tipus original, tal com apareix en el document anterior, amb comentaris pertinents per actualitzar o complementar la toponímia i indicar la categoria administrativa de municipis, comarques i províncies a fi de facilitar la ubicació en mapes.
 • Material tipus custodiat als dos museus, amb indicació del rang tipològic, el número de registre, la procedència geogràfica quan cal indicar–la, el nombre i la condició dels espècimens i, finalment, la col·lecció si els espècimens formaven part d’alguna abans d’ingressar al museu. Els acrònims emprats són MZB per a les col·leccions de Zoologia del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i MVHN per al Museu Valencià d’Història Natural.
 • Material tipus existent en altres centres.
 • Estatus taxonòmic actual.
 • Referència bibliogràfica completa de les publicacions on es revisa el tàxon. Així mateix, quan cal, s’indica la pàgina on es refereix la revisió del tàxon descrit. Quan l’actualització es planteja per primera vegada en el present catàleg s’indiquen els arguments considerats.
 • Observacions sobre actes nomenclaturals i altres àmbits d’interès per al consultor.
 • Una breu galeria d’imatges.

És intenció expressa que per a cada tàxon tractat es compongui una pàgina sencera amb tota la informació necessària explícita i visible, sense codis que remetin a taules o llistes externes. L’ordenació estrictament alfabètica dels noms de tàxons originals obeeix al desig de facilitar–ne al màxim la localització en el text.

Del present catàleg, que es publica en format electrònic, se n’han facilitat còpies exactes (de conformitat amb el Codi Internacional de Nomenclatura Zoològica, article 8.6) a les biblioteques dels centres i institucions següents:

 • Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid
 • Naturalis, Nationaal Natuurhistorisch Museum, Leiden
 • Real Sociedad Española de Historia Natural, Madrid
 • Universitat Autònoma de Barcelona
 • Universitat de Barcelona
 • Universitat de València

També se n’ha enviat una còpia al Zoological Record, publicat per BIOSIS UK (segons indica la recomanació 8A del CINZ).

Referències

Gómez–Alba, J., en premsa. Historia de la malacologia catalana (siglos XVIII–XIX). Monografies del Museu de Ciències Naturals.
Martínez–Ortí, A. & Robles, F., 1996. Sobre los ejemplares tipo de algunos gasterópodos terrestres valencianos. Libro de resúmenes: 76–77 (D. Moreno, Ed.). XI Congreso Nacional de Malacología.
Martínez–Ortí, A., 1999. Moluscos terrestres testáceos de la Comunidad Valenciana. Tesi doctoral, Universitat de València. 743 pp. + 31 làm.
Martínez–Ortí, A., 2001. The mollusc type specimen’s preliminary study of the Museu Valencià d’Història Natural (Valencia, Spain): 209 (L. von Salvini–Plawen, J. Voltzow, H. Sattmann & G. Steiner, Eds.). World Congress of Malacology, Viena.
Martínez–Ortí, A., Uribe, F. & Nebot, J., 2004. Preliminary study of the type specimens of the malacological collections deposited in the Museu de Zoologia de Barcelona (Spain). In: Molluscan Megadiversity: Sea, land and freshwater: 96–97. World Congress of Malacology, Perth, Western Australia.

Contenido reseñado en: