Miscel·lània Zoològica. Volumen 10 (1986) Páginas: 135-140

Hábitos alimentarios de Sigara lateralis (Heteroptera, Corixidae)

Murillo, J., Recasens, L.

Descargar

PDF

Resumen

Habits alimentaris de Sigara lateralis (Heteroptera, Corixidae)
S’han estudiat els habits alimentaris d’individus adults de Sigara lateralis capturats al delta del riu Llobregat el Juliol de 1985, mitjancant proves d’apetencia i observacions de conducta al laboratori. S. lateralis sernbla preferir larves d’insectes aquatics rnortes o petits crustacis vius, pero pot cacar activarnent larves d’insectes quan no té altre alirnent a I’abast. Aquest comportament esta d’acord amb el caracter oportunista que presenten també altres aspectes de la seva biologia. El temps de dejuni en que es rnantenen els exemplars, pot fer variar els resultats dels experiments d’apetkncia. Les taxes d’extinció d’una població de S. lateralis rnantinguda a una cubeta amb presencia d’algues, i una altra deixada en dejuni perrnanent són similars, enfront de dues poblacions alimentades arnb larves d’insectes vives i rnortes, respectivament, que poden viure més dies. D’acord amb aquestes dades, S. lateralis és una especie principalment zoòfaga.

Palabras clave

Feeding, Predation, Aquatic Heteroptera, Corixidae, Sigara lateralis

Cita

Murillo, J., Recasens, L., 1986. Hábitos alimentarios de Sigara lateralis (Heteroptera, Corixidae). Miscel·lània Zoològica, 10: 135-140

Compartir

Visitas

451

Descargas

168