Normes de Publicació

Animal Biodiversity and Conservation (abans Miscel·lània Zoològica) és una revista interdisciplinària publicada, des de 1958, pel Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Inclou articles d’investigació empírica i teòrica en totes les àrees de la zoologia (sistemàtica, taxonomia, morfologia, biogeografia, ecologia, etologia, fisiologia i genètica) procedents de totes les regions del món. La revista presta una atenció especial als estudis que plantegen un problema nou o que introdueixen un nou tema, amb unes hipòtesis i prediccions clares i als treballs que d’una manera o altre tinguin rellevància en la biologia de la conservació. No es publicaran articles purament descriptius o articles faunístics o corològics que descriguin la distribució en l’espai o en el temps dels organismes zoològics. Aquests treballs s’han de redirigir a la nostra revista germana Arxius de Miscel·lània Zoològica (museucienciesjournals.cat/amz). Els estudis realitzats amb espècies rares o protegides poden no ser acceptats tret que els autors disposin dels permisos corresponents.

Animal Biodiversity and Conservation es troba registrada en la majoria de les bases de dades més importants i està disponible gratuitament a internet a museucienciesjournals.cat/abc, de manera que permet una difusió mundial dels seus articles.

Tots els manuscrits són revisats per l’editor executiu, un editor i dos revisors independents, triats d’una llista internacional, a fi de garantir–ne la qualitat. El procés de revisió és ràpid i constructiu. La publicació dels treballs acceptats es fa normalment dintre dels 12 mesos posteriors a la recepció. Una vegada hagin estat acceptats passaran a ser propietat de la revista. Aquesta es reserva els drets d’autor, i cap part dels treballs no podrà ser reproduïda sense citar–ne la procedència.

Els drets d’autor queden reservats als autors, els qui autoritzen la revista a publicar l’article. Els articles es publiques amb una Llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons: no es podrà reproduir ni reutilitzar cap part dels treballs publicats sense citar-ne la procedència.

Normes de publicació

Els treballs s’enviaran preferentment de forma electrònica (abc@bcn.cat). El format preferit és un document Rich Text Format (RTF) o DOC que inclogui les figures i les taules. Les figures s’hauran d’enviar també en arxius apart en format TIFF, EPS o JPEG. Cal incloure, juntament amb l’article, una carta on es faci constar que el treball està basat en investigacions originals no publicades anteriorment i que està sotmès a Animal Biodiversity and Conservation en exclusiva. A la carta també ha de constar, el consentiment de tots els autors i el seus correus electònics. Per a aquells treballs en que calgui manipular animals, que els autors disposen dels permisos necessaris i que compleixen la normativa de protecció animal vigent. També es poden suggerir possibles assessors.

Les proves d’impremta enviades a l’autor per a la correcció, seran retornades al Consell Editor en el termini de 10 dies.

Publicar articles a Animal Biodiversity and Conservation es gratuït per als autors. Les despeses degudes a modificacions substancials introduïdes per els autors en el text original acceptat aniran al seu càrrec.

El primer autor rebrà una còpia de l’article en format PDF.

Manuscrits

Els treballs seran presentats en format DIN A-4 (30 línies de 70 espais cada una) a doble espai i amb totes les pàgines numerades. Els manuscrits han de ser complets, amb taules i figures. No s’han d’enviar les figures originals fins que l’article no hagi estat acceptat.

El text es podrà redactar en anglès o castellà. Se suggereix però als autors que enviïn els seus treballs en anglès. La revista els ofereix, sense cap càrrec, un servei de correcció per part d’una persona especialitzada en revistes científiques. En tots els casos, els textos hauran de ser redactats correctament i amb un llenguatge clar i concís. .

Els caràcters cursius s’empraran per als noms científics de gèneres i d’espècies i per als neologismes intraduïbles; les cites textuals, independentment de la llengua, seran consignades en lletra rodona i entre cometes i els noms d’autor que segueixin un tàxon aniran en rodona.

Quan se citi una espècie per primera vegada en el text, es ressenyarà, sempre que sigui possible, el seu nom comú.

Els topònims s’escriuran o bé en la forma original o bé en la llengua en què estigui escrit el treball, seguint sempre el mateix criteri.

Els nombres de l’u al nou, sempre que estiguin en el text, s’escriuran amb lletres, excepte quan precedeixin una unitat de mesura. Els nombres més grans s’escriuran amb xifres excepte quan comencin una frase.

Les dates s’indicaran de la forma següent: 28/06/2019 (un únic dia); 28, 30/06/2019 (dies 28 i 30); 28-30/06/2019 (dies 28 a 30).

S’evitaran sempre les notes a peu de pàgina.

Format dels articles

Títol. Serà concís, però suficientment indicador del contingut. Els títols amb designacions de sèries numèriques (I, II, III, etc.) seran acceptats previ acord amb l’editor.

Nom de l’autor o els autors

Abstract en anglès que no ultrapassi les 12 línies mecanografiades (860 espais) i que mostri l’essència del manuscrit (introducció, material, mètodes, resultats i discussió). S’evitaran les especulacions i les cites bibliogràfiques. Estarà encapçalat pel títol del treball en cursiva.

Key words en anglès (sis com a màxim), que orientin sobre el contingut del treball en ordre d’importància.

Resumen en castellà, traducció de l’Abstract. De la traducció se’n farà càrrec la revista per a aquells autors que no siguin castellanoparlants.

Palabras clave en castellà. Adreça postal de l’autor o autors.

Adreça postal de l’autor o autors, es publicaran tal i com s’indiqui en el manuscrit rebut.

Identificadors d’investigador (ORCID, ResearcherID,…), al menys de l’investigador principal i de qui assumeixi la correspondència posterior.

(Títol, Nom dels autors, Abstract, Key words, Resumen, Palabras clave, Adreça postal e Identificadors d’investigador conformaran la primera pàgina.)

Introducción. S’hi donarà una idea dels antecedents del tema tractat, així com dels objectius del treball.

Material y métodos. Inclourà la informació pertinent de les espècies estudiades, aparells emprats, mètodes d’estudi i d’anàlisi de les dades i zona d’estudi.

Resultados. En aquesta secció es presentaran únicament les dades obtingudes que no hagin estat publicades prèviament.

Discusión. Es discutiran els resultats i es compararan amb treballs relacionats. Els suggeriments de recerques futures es podran incloure al final d’aquest apartat.

Agradecimientos (optatiu).

Referencias. Cada treball haurà d’anar acompanyat de les referències bibliogràfiques citades en el text. Les referències han de presentar-se segons els models següents:

  • Articles de revista

Conroy MJ, Noon BR, 1996. Mapping of species richness for conservation of biological diversity: conceptual and methodological issues. Ecological Applications 6, 763-773, DOI: 10.2307/2269481

  • Llibres o altres publicacions no periòdiques

Seber GAF, 1982. The estimation of animal abundance. C. Griffin & Company, London.

  • Treballs de contribució en llibres

Macdonald DW, Johnson DP, 2001. Dispersal in theory and practice: consequences for conservation biology. A: Dispersal: 358-372 (TJ Clober, E Danchin, AA Dhondt, JD Nichols, Eds). Oxford University Press, Oxford.

  • Tesis doctorals

Merilä J, 1996. Genetic and quantitative trait variation in natural bird populations. Tesis doctoral, Universitat d'Uppsala.

  • Els treballs en premsa només han d’ésser citats si han estat acceptats per a la publicació:

Ripoll M (in press). The relevance of population studies to conservation biology: a review. Animal Biodiversity and Conservation.

La relació de referències bibliogràfiques d’un treball serà establerta i s’ordenarà alfabèticament per autors i cronològicament per a un mateix autor, afegint les lletres a, b, c,… als treballs del mateix any. En el text, s’indicaran en la forma usual: “… segons Wemmer (1998)…”, “…ha estat definit per Robinson i Redford (1991)…”, “…les prospeccions realitzades (Begon et al 1999)…”.

Els DOI (Digital Object Identifiers) també s'han d'incloure quan estiguin disponibles.

Taules. Es numeraran 1, 2, 3, etc. i han de ser sempre ressenyades en el text. Les taules grans seran més estretes i llargues que amples i curtes ja que s’han d’encaixar en l’amplada de la caixa de la revista.

Figures. Tota classe d’il·lustracions (gràfics, figures o fotografies) entraran amb el nom de figura i es numeraran 1, 2, 3, etc. i han de ser sempre ressenyades en el text. Es podran incloure fotografies si són imprescindibles. Si les fotografies són en color, el cost de la seva publicació anirà a càrrec dels autors. La mida màxima de les figures és de 15,5 cm d’amplada per 24 cm d’alçada. S’evitaran les figures tridimensionals. Tant els mapes com els dibuixos han d’incloure l’escala. Els ombreigs preferibles són blanc, negre o trama. S’evitaran els punteigs ja que no es reprodueixen bé.

Peus de figura i capçaleres de taula. Seran clars, concisos i bilingües en la llengua de l’article i en anglès.

Grans quantitats de dades o taules numèriques molt llargues es publicaran com a material suplementari. Aquest material suplementari només acompanyarà a la versió online de l’article, en cap cas a la versió impresa.

Els títols dels apartats generals de l’article (Introducción, Material y métodos, Resultados, Discusión, Conclusiones, Agradecimientos y Referencias) no aniran numerats. No es poden utilitzar més de tres nivells de títols.

Els autors procuraran que els seus treballs originals no passin de 20 pàgines (incloent–hi figures i taules).

Si a l’article es descriuen nous tàxons, caldrà que els tipus estiguin dipositats en una institució pública.

Es recomana als autors la consulta de fascicles recents de la revista per tenir en compte les seves normes.

Comunicacions breus

Les comunicacions breus seguiran el mateix procediment que els articles i tindran el mateix procés de revisió. No excediran de 2.300 paraules incloent-hi títol, resum, capçaleres de taula, peus de figura, agraïments i referències. El resum no ha de passar de 100 paraules i el nombre de referències ha de ser de 15 com a màxim. Que el text tingui apartats és opcional i el nombre de taules i/o figures admeses serà de dos de cada com a màxim. En qualsevol cas, el treball maquetat no podrà excedir les quatre pàgines.

Les instruccions per als autors també estan disponibles en format PDF

Política Editorial

Animal Biodiversity and Conservation es una publicació internacional dedicada a l’estudi i conservació de la biodiversitat animal, d’accés obert, gratuïta pels autors, amb un ràpid procés editorial i avaluació per part d’experts. Es publiquen dos volums a l’any.

Revisió per parells

Els articles rebuts pel Comitè Editorial són revisats en primer lloc per l’Editor Executiu, que decideix si són o no idonis. La raó per al rebuig inicial pot ser que el tema presentat no sigui rellevant per a l’àmbit de la revista o que una presentació descuidada en dificulti la lectura. Després de passar el primer filtre, l’article s’assigna a un Editor Associat que s’encarrega de gestionar el procés de revisió per parells per avaluar la qualitat del treball, així com el compliment de les normes d’accés obert seguides per la revista.

Es necessiten dos revisors externs, almenys un en casos extrems d’estudis locals i especialitzats, per a l’avaluació en un sistema de revisió cec simple. En cas d’avaluacions conflictives entre si es pot demanar a un tercer revisor que doni consells específics sobre les qüestions contradictòries. Els Editors Associats poden tenir aquest rol. El procés de revisió per parells és confidencial i la identitat dels avaluadors no es revela a excepció que l’avaluador ho permeti.

L’Editor Associat resumeix els comentaris dels revisors i decideix el pas següent: acceptat, acceptat amb canvis, rebutjat però es permet re-submissió o rebutjat definitivament. Aquest informe, amb conclusions i comentaris, és enviat a l’autor que rep la correspondència a fi que adopti les accions i respostes necessàries, si així se li sol·licita. Els autors disposaran d’un termini de 2 mesos per retornar la versió corregida del treball. Els mateixos revisors que han valorat la versió original poden examinar les noves versions del manuscrit si ells mateixos s’hi han ofert voluntàriament.

Finalment, l’Editor Associat i l’Editor Executiu acorden la decisió final que es notifica a l’autor que rep la correspondència.

Condicions de publicació

Els articles que s’accepten es publiquen electrònicament de forma immediata. La preservació electrònica dels articles es fa mitjançant els serveis d’allotjament de la revista i, simultàniament, en el repositori RACO que ofereix la possibilitat que s’emmagatzemin a llarg termini amb un sistema de preservació PKP (Public Knowledge Project).

S’informa els autors del dia de la publicació. Els volums de la revista, anuals, es van confeccionant a mesura que es publiquen els articles acceptats de l’any en curs. Els articles s’identifiquen amb una numeració de pàgines correlativa, seguint l’ordre en què s’han publicat i corresponent a l’extensió de l’arxiu de text en PDF.

La consulta dels articles publicats a internet és gratuïta i no s’estableix cap càrrec als autors per l’edició i publicació d’aquests. Els autors reben una còpia dels arxius corresponents als seus articles en format PDF.

Drets d’autor

A partir del volum 43 (2020) els drets d’autor queden reservats als autors, els qui autoritzen la revista a publicar l’article. Els articles es publiques sota una Llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons: no es podrà reproduir ni reutilitzar cap part dels treballs publicats sense citar-ne la procedència.

Llicència de Creative Commons

Contingut ressenyat a: