Instruccions als autors

L’equip editorial agraeix als autors haver triat Treballs del Museu de Geologia de Barcelona, TMGB, per la publicació del seu article. Les instruccions que a continuació es donen serviran per agilitzar el procés de revisió, maquetació i publicació. Si us plau, es demana que es llegeixin i segueixin les mateixes amb tanta cura com sigui possible.

Preparació del manuscrit o document original

Consideracions generals

 • Els originals, de contingut inèdit, s’hauran de presentar en un format compatible amb l’editor de textos Word (arxius .doc i .rtf). Les figures han de ser enviades en pdf i també en arxius separats i ben referenciades amb el número corresponent. Una vegada acceptat l’article, les figures es sol·licitaran en format TIFF o JPEG. En casos excepcionals, les grans quantitats de dades (per exemple, taules numèriques molt llargues, etc.) podran ser publicades com a arxius Suplementaris (no acompanyaran la versió impresa, sinó que es trobaran com un recurs online).
 • Es publicaran tant treballs llargs com comunicacions breus.
 • El manuscrit s’ha de presentar a doble espai, amb marges de 2.5 cm, en lletra Times New Roman de 12 punts o Arial d’11 punts.
 • Els articles s’accepten en català, castellà i anglès. En el cas de manuscrits en llengua anglesa, es respectarà l’estil britànic en tots els àmbits (cites, abreviatures, números, dates, etc.). En aquest cas, es faran servir les comentes simples, excepte en ‘una cita “dins” d’una cita’. En el cas de manuscrits en català o castellà, es facilitarà un resum extens de l’article en anglès, que inclourà les conclusions i les referències a totes les figures i taules de l’article.
 • Quant als termes geològics i paleontològics, se seguiran els codis de nomenclatura corresponents.
 • Es recomana als autors d’articles que introdueixin nous taxons que incorporin els noms a ZooBank (o equivalent en botànica) a partir del moment en el qual l’article estigui acceptat.
 • La revista segueix les recomanacions dels codis de nomenclatura oficials, especialment pel que respecta al dipòsit de material tipus en institucions reconegudes i d’accés públic.
 • Els noms dels tàxons han d’anar seguits del seu autor i any la primera vegada que es citen en el text.
 • És obligatori per a tots els manuscrits fer servir un llenguatge no discriminatori en qualsevol terme (per raons de sexe, raça, religió, etc.).
 • Els autors són els únics responsables de les opinions i les dades expressades en el manuscrit.
 • Els manuscrits que no compleixin aquestes normes poden ser retornats a l’autor per a la seva modificació i adequació abans d’iniciar el procés de revisió de l’article.

Estructura dels manuscrits

 • A la primera pàgina (i següent, si escau) i per aquest ordre:

Títol del treball, curt, concís i informatiu, alineat a l’esquerra i en minúscules negretes.
Autor/ora o autors/ores amb el nom i el(s) cognom(s) complet(s), la afiliació, l’adreça postal i el correu electrònic, dades que es mostraran a l’article publicat. El nom s’escriurà en minúscules seguit del cognom en majúscules. En cas d’haver més d’un, s’haurà d’identificar l’autor o autora corresponsal i s’indicarà, també, el seu número de telèfon. L’autor/a corresponsal ha d’estar autoritzada per tots els coautors per actuar com a agent en el seu nom en tots els assumptes relacionats amb la publicació del manuscrit. L’ordre dels noms ha d’estar consensuat entre tots els autors.
Resums, alineats a l’esquerra, encapçalats en minúscules negretes, que informi del contingut de l’article amb un màxim de 300 paraules. El resum comença pel nom dels autors i el títol de l’article en l´idioma que correspongui. Tots els articles, obligatòriament, han de disposar d’un resum en català (autors no catalanoparlants: demanar servei de traducció gratuït als editors) i un en anglès. Podrà haver un tercer resum en una tercera llengua (per ex. la del manuscrit, si no és qualsevol dels altres dos). El resum no ha de presentar cites bibliogràfiques ni les autories dels tàxons.
Paraules clau (de 4 a 6) en lletra petita, a continuació dels respectius resums.

 • A la segona pàgina (o la que correspongui) i següents:

Text, dividit en apartats encapçalats per títols concisos, alineat a l’esquerra. Format dels títols:
Títols primer ordre: negreta, 12 pt, alineació a l’esquerra, majúscules. El text segueix en la següent línia
Títols segon ordre: negreta, 12 pt, alineació a l’esquerra, primera lletra majúscula després minúscula. El text segueix en la següent línia
Títols tercer ordre: negreta, 12 pt, alineació a l’esquerra, primera lletra majúscula després minúscula seguit d’un punt. El text segueix en la mateixa línia
Títols quart ordre: negreta, 12 pt, amb sangria, primera lletra majúscula després lletra petita seguit d’un punt. El text segueix en la mateixa línia.

Guia d’estil pels apartats amb descripcions sistemàtiques

Els noms dels tàxons es centraran en el text, seguits del seu autor en minúscules i l’any de publicació. Els tàxons superiors a gènere s’escriuran en majúscules. Els gèneres i espècies aniran en cursiva. Si un tàxon es figura en el treball, es farà constar la figura (Fig.) o figures (Figs.) corresponents en la línia immediatament posterior:

Clade MAGNOLIIDS
Order LAURALES
Family LAURACEAE
Genus Daphnogene Unger, 1845
Type species. Daphnogene cinnamomeifolia (Brongniart) Unger, 1845 by original designation (p. 227).
Daphnogene sp.

Les referències a les figures (si estan presents) han d’anar a continuació i centrades:
Figs. 2-3

En la llista de sinonímies se seguirà el model següent:
1950 Terebripora comma Soulé: 380-381, figs. 1-3
1978 Spathipora comma (Soulé); Pohowsky: 101-102, làm. 18, fig. 8
Es recomana seguir els criteris proposats per S. C. Matthews, 1973, en “Notes on open nomenclature and on synonymy lists”, Paleontology, 16(4): 713-719.

A continuació es farà constar, i seguint preferentment aquest ordre, els apartats Material, Diagnosi, Descripció, Distribució, Edat, Espècies associades i Observacions/Diferències i ressemblances. En les descripcions de nous tàxons, han de constar primer els apartats Origen del nom (etimologia), Espècimens tipus (holotip, paratips, etc.), Localitat tipus i Nivell tipus. En cas que el material formi part d’una col·lecció, s’ha d’indicar sempre el número de registre i l’acrònim de la institució on estan dipositats.

Els agraïments

Encapçalats en majúscules negres, alineats a l’esquerra, figuraran al final del text i precediran la Bibliografia.

La bibliografia

Es disposarà separadament, alineada a l’esquerra. Les referències bibliogràfiques s’ordenaran alfabèticament, i s’adequaran al model que segueix (consultar articles de números recents per veure més exemples). Si es tracta d’un llibre o d’un fulletó, es farà constar nombre de pàgines, editorial i ciutat.

 • Vidal, L. M. 1883. Cuenca carbonífera de Seo de Urgel. 36 p., 3 figs., 3 planos. Tip. Suc. de N. Ramírez y Compa., Barcelona.
 • Villalta, J.F. de. 1958. Le néogène de l’Ampurdán. Bulletin de la Société Géologique de France, 6(8): 947-948.
 • Tassy, P. & Göhlich, U.B. 2011. Retour sur la série type de Gom-photherium angustidens (Proboscidea: Mammalia): de Daubenton à Cuvier, et après. Estudios Geológicos, 67(2): 321-332.
 • Tassy P. 1996. Dental homologies and nomenclature in the Proboscidea. In Shoshani J. & Tassy P. (eds.), The Proboscidea. Evolution and Palaeoecology of Elephants and their Relatives. Oxford University Press, Oxford: 21–25.
 • Osborn H. F. 1936. Proboscidea. Volume 1. Americam Museum of Natural History, New York, 802 p.

Taules

 • Les taules es numeraran consecutivament i s’inclouran, juntament amb els peus de taula, al final del manuscrit i en pàgines separades. Els peus de taula han d’anar en l’idioma original del text principal i en anglès.
 • El número i el títol de la taula es col·locaran a la part superior de la mateixa. Els títols de les columnes hauran de ser breus i les unitats de mesura (si s’escau) s’escriuran entre parèntesi.
 • Qualsevol explicació referent a la taula (abreviacions, referències, etc.) es pot incloure a la nota al peu de la mateixa.
 • Les referències a les taules dins del text es realitzaran com: Taula 1 ó (Taula 1).

Figures

 • Els diferents components han d’etiquetar-se fent servir lletres majúscules, per exemple, A, B, C, etc. Si hi ha més de 26 components, es farà servir la “prima”, per exemple, A’, B’, C’, etc. Preferentment en una font Standard com Helvetica.
 • La mida màxima de caixa de la figura serà de 176 x 254 mm o corresponent a una amplada de columna de 84 mm.
 • Les figures han d’anar preferentment amb un fons blanc.
 • Les figures seran dissenyades per a un bon ús de l’espai, per la qual cosa es minimitzarà l’espai buit entre components en la mesura del possible.
 • La qualitat ha de ser la màxima possible, amb un mínim de 600 ppp si és en blanc i negre o 300 ppp si és en color.
 • No incloure les figures a l’arxiu del text.
 • El format per a la seva publicació serà TIFF (tagged image file format) o EPS (encapsulated PostScript) or JPEG si és necessari.
 • Totes les figures han d’anar numerades seguint l’ordre en el qual es citen al text. En el text, han d’anar referenciades de la següent manera: (Fig. 1), (Figs. 2.A i 2.B).
 • Els peus de figura han d’anar per separat, formant part de l’arxiu del text complet i situats després de les referències i correctament numerats. Han d’estar redactats en l’idioma original del text i en anglès.
 • El nom de l’arxiu de la figura ha de portar la numeració corresponent, per exemple, Figure1, Figure2.A, etc.

Reproducció de material amb drets d’autor

Si desitja incloure en el seu manuscrit algun material (text, dades, taules, imatges, etc.) del qual no es té els drets d’autor, haurà d’obtenir un permís per escrit del propietari dels mateixos abans d’enviar el manuscrit a TMGB per a ser publicat. L’autor/a o els autors/ores són els únics responsables de qualsevol reclamació que es pugui produir per part del propietari del material.

En termes generals, deixant de banda algunes excepcions i sempre que la publicació original ho permeti, la reproducció d’un extracte curt d’un text amb el propòsit explícit de desenvolupar una discussió crítica no necessita d’un permís formal en la mesura en que la reproducció sigui acurada i ben referenciada.

Per més informació sobre la reproducció de material amb drets d’autor contacti amb l’equip editorial de TMGB.

Enviament del manuscrit

Els manuscrits per a publicar a Treballs del Museu de Geologia de Barcelona s’han d’enviar obligatòriament per correu electrònic a: tmgb@bcn.cat.

Drets d’autor i llicències

La revista es reserva els drets d’autor, i cap part dels treballs no podrà ser reproduïda sense citar-ne la procedència.

Tots el continguts de la revista es distribueixen sota una una Llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons: no es podrà reproduir ni reutilitzar cap part dels treballs publicats sense citar-ne la procedència.

Els autors poden publicar els articles a dipòsits digitals d’accés obert, ja siguin temàtics o institucionals, immediatament després de la publicació a la revista.

Llicència de Creative Commons

Accés obert

Treballs del Museu de Geologia de Barcelona és una publicació d’accés obert editada pel Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

La revista permet als lectors llegir, descarregar, copiar, distribuir, imprimir, buscar, o enllaçar als textos complerts dels seus articles y permet als lector usar-los per a qualsevol propòsit legal.

La publicació no té cap cost per als autors.

Contingut ressenyat a: