Treballs del Museu de Geologia de Barcelona. Volum 22 (2016) Pàgines: 25-56

Geologia i roques industrials de la província de Barcelona en un manuscrit de 1868

Aragonés, E.

DOI: https://doi.org/10.32800/tmgb.2016.22.0025

Resum

Es presenta una memòria inèdita sobre les pedreres de la província de Barcelona signat per l’enginyer industrial Teodoro Merly de Iturralde (ca. 1835-ca.1925) i datat el 1868, coincidint amb els inicis de l’aplicació del Pla Cerdà a Barcelona. S’hi descriuen 42 explotacions de pedra de construcció situades a menys de 80 km de la ciutat. Les roques són preferentment calcàries i gresos silicis i calcaris de diverses edats geològiques. De cada producte se’n donen les característiques litològiques, pes específic, càrrega de ruptura i preu de venda a Barcelona. També s’aporten dades de materials auxiliars, argilosos i metàl·lics, i d’algunes mines d’aquests.
El juliol de 1867, Merly en va presentar un primer manuscrit, acompanyat d’un mapa geològic, a la Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País (SEBAP) Societat Econòmica d’Amics del País, per tal d’optar a un dels premis que aquesta societat oferia anualment. El 10 d’octubre de l’any següent en va presentar una versió corregida, amb el mapa i una col·lecció de mostres de roca; materials que foren exhibits poc després a la Exposición Aragonesa celebrada a Saragossa. Finalment, el 3 de febrer de 1869 li fou concedit a Merly el premi desitjat.
D’altra banda, el 19 de gener de 1869, un enginyer civil que havia estat ajudant a la prefectura minera de Barcelona, el francès Hyacinthe de Moulin (1822-1870), va obtenir de la Diputació una subvenció per tal d’aixecar el mapa geològic a escala 1:100.000, prèvia presentació d’un mapa topogràfic a dita escala, un mapa geològic de síntesi i una col·lecció de roques. Atesa la coincidència temporal, temàtica i material dels dos treballs, tenint en compte la complementarietat de les especialitats de Merly (topografia i mecànica de roques) i Moulin (geologia), i vistos els resultats, se suggereix un acord de col·laboració entre ells que hauria estat beneficiós per a ambdues parts.

Paraules clau

Història de la Geologia, Mapa Geològic, Roques industrials, Espanya, Catalunya, Província de Barcelona, Teodoro Merly, Hyacinthe de Moulin

Cita

Aragonés, E., 2016. Geologia i roques industrials de la província de Barcelona en un manuscrit de 1868. Treballs del Museu de Geologia de Barcelona, 22: 25-56, DOI: https://doi.org/10.32800/tmgb.2016.22.0025

Descarregar

PDF

Data de publicació:

28/04/2017

Compartir

Contingut ressenyat a: