Què és

ISSN: 1695-8950
e-ISSN: 2385-4332

En els últims vint o trenta anys s’ha produït un dels majors esclats en la generació de coneixements en l’àmbit de les Ciències Naturals. Ara ha arribat el moment de donar lloc a la interdisciplinaritat, a la interconnexió entre branques de la ciència que permeti entendre processos no només fets, que permeti arribar a coneixements més globals, que ens obri al camí a la sempre desitjada síntesi. Les Monografies del Museu de Ciències Naturals són resultat d’una voluntat d’aixoplugar les diferents disciplines de les Ciències Naturals sota una mateixa publicació, amb vocació interdisciplinària i de síntesi.

Les monografies són també resultat del procés de cohesió que està guiant els centres de ciències de l’Ajuntament de Barcelona, que desprès d’anys d’especialització institucional, paralel·la a l’especialització natural que les Ciències Naturals han seguit, torna a aquella voluntat interdisciplinària dels naturalistes de principis de segle, que a la nostra ciutat vàren crear la fructífera Junta de Ciències Naturals.

Contingut ressenyat a: